Waldrex

Realizowane projekty

WALDREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

realizuje projekt w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 . Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19.

Nr Umowy: POPW.01.05.00-18-0186/20-00

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 362.227,59zł.

 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji technologicznej w Waldrex sp. z o.o. sp.k.”


W ramach przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane proinnowacyjne usługi doradcze na rzecz WALDREX sp. z o.o. sp.k. przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu Netrix Group sp. z o.o. wspierające wdrożenie innowacji technologicznych. Zakres usług doradczych obejmował będzie szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrożenia innowacji oraz proinnowacyjne doradztwo we wdrożeniu. Zakres rzeczowy usług doradczych w postaci odpowiednio dobranych komponentów z jakich skorzysta Wnioskodawca, wynika ze specyfiki inwestycji czyli przygotowania oraz wdrożenia w działalność przedsiębiorstwa nowoczesnej technologii produkcji części do silników lotniczych w postaci zrobotyzowanej i zautomatyzowanej ekologicznej obróbki elektroerozyjnej.

 

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0084/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 851 088,50 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 943 340,00 PLN 


Nowa technologia EDM w firmie WALDREX