Waldrex

RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,informuję iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Waldrex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. , z siedzibą w Mielcu, ul. COP-u 5, 39-300 Mielec,

  2. kontakt z osobą wyznaczoną do pełnienia zadań inspektora Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email: a.stypa@waldrex.pl , waldrex@waldrex.pl .

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, bądź podjęcia działań prowadzących do jej zawarcia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przechowywane przez cały czas naszej współpracy, po zakończeniu współpracy dane będą usunięte, chyba,że przepisy prawa albo nasz interes jako administratora danych będą obligowały nas do dalszego przetwarzana.

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy a.stypa@waldrex.pl , waldrex@waldrex.pl Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.