Waldrex

Zakończone projekty

WYNIKI BADAŃ PRAC BADAWCZYCH DO PROJEKTU NR UDA-POIG.01.04.00-18-039/11-00 W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH OSI PRIORYTETOWEJ 1 BADANIA I ROZWÓJ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

         


         Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

W ramach projektu zakupiono nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie uzupełniające, na których wdrożona została innowacyjna platforma automatycznej wymiany danych (oprogramowanie CDN XL, platforma automatycznej wymiany danych, serwer z oprogramowaniem systemowym). Z platformy korzystają dostawcy współpracujący na stałe z firmą Waldrex w ramach procesów biznesowych: Zarządzanie relacjami z kontrahentami, Zarządzanie logistyką zamówień, Zarządzanie obsługą reklamacji. Nowe rozwiązanie ICT pozwoliło na optymalizację działań związanych z realizacją procesów zachodzących między firmą Waldrex a partnerami biznesowymi, a dzięki wprowadzeniu zautomatyzowanego elektronicznego obiegu dokumentów, zmniejszyło się zużycie materiałów biurowych i usług kurierskich co korzystnie wpłynęło na ochronę środowiska. Projekt trwał od 01.07.2012 r. - 30.09.2013 r.

 

 

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

 

W ramach realizacji projektu wdrożono metatechnologię produkcji wielkogabarytowych elementów podwozia samolotów z wykorzystaniem unikatowej głowicy frezarskiej. Zakupiono trzy frezarskie centra obróbcze niezbędne do wdrożenia nowej technologii. Projekt w bezpośredni sposób przyczynił się do podniesienia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. Projekt trwał od 01.05.2013 r. - 31.12.2013 r.

 

 

 

Działanie 1.1 „Wspieranie kapitałowe przedsiębiorczości”, Schemat B „Nowe produkty dla branży lotniczej efektem innowacyjnej inwestycji”

 

W ramach projektu wdrożono innowacje procesowe i organizacyjno – technologiczne wynikające z systemu klasy ERP – CDN XL Udoskonalono system zarządzania we wszystkich obszarach działalności. Inwestycja objęła zakup maszyny pomiarowej, oprogramowania do projektowania, wdrożenie systemu zarządzania jakością w lotnictwie oraz wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL. Dzięki realizacji projektu wzrosła zdolność sprzedaży wyrobów, a tym samym konkurencyjność w branży. Projekt trwał 21.12.2009 r. - 15.12.2010 r.

 

 

Projekt „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie Waldrex s.c.” w ramach poddziałania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 

Celem projektu jest rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa przez dywersyfikację wstecz. Powstanie nowy dział zajmujący się pracami badawczymi stanowiącymi etap poprzedzający projektowanie i proces produkcji wyrobów. W ramach projektu zakupiony zostanie nowy specjalistyczny sprzęt m.in. spektrometr, frezarki, tokarka numeryczna oraz aparatura badawcza. Dzięki stworzeniu własnego centrum badawczo – rozwojowego, spółka Waldrex ograniczy koszty zlecania usług badawczych, szybciej zareaguje na potrzeby rynku, będzie miała możliwość wygenerowania większej ilości koncepcji technologicznych oraz dostosowania prac do potrzeb rynku. Projekt trwa 01.07.2013 r. - 30.03.2015 r.

 

 

 

Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013


Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji części układów paliwowych w silnikach lotniczych. Jest to odpowiedź na rosnące wymagania branży lotniczej, wpływające na jakość i czas dostaw części wykorzystywanych przy budowie samolotów, w tym w szczególności silników lotniczych. Realizacja projektu pozwoli Spółce sprostać wysokim wymaganiom jakościowym i bezpieczeństwa odbiorców w przemyśle lotniczym, dla których firma Waldrex produkuje części do silników lotniczych. Projekt trwa 01.11.2012 r. - 31.12.2014 r.

 

 

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 -2013

 
Głównym celem przedmiotowym projektu jest skuteczne wdrożenie systemu B2B, które pozwoli na bardziej produktywną współpracę Spółki z kontrahentami, a tym samym przeniesienie relacji z kontrahentami na wyższy poziom. Efektywne rezultaty są uzależnione w dużej mierze od dokładnych przygotowań przed wdrożeniem platformy, zakupu odpowiedniego oprogramowania i sprzętu. System B2B umożliwia realizację nowych form partnerstwa, prowadząc do wzrostu wydajności oraz poprawienia jakości oferowanych usług. W ramach projektu zakupione zostaną m.in. cztery stacje robocze, serwer wraz z oprogramowaniem oraz platforma webowa B2B. Projekt trwa 01.10.2014 r. - 31.08.2015 r.

 

Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT” pt. „Zaawansowane techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej”

 

Projekt realizowany we współpracy z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów.” Celem projektu jest opracowanie nowoczesnej techniki wytwarzania zespołu turbiny napędowej. W demonstratorze zostaną zastosowane nowoczesne rozwiązania dotyczące barier cieplnych stosowanych na łopatkach kierujących i roboczych. Projekt trwa od 01.12.2013 r. – 30.11.2017 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

 

 

 

 

Projekt realizowany w ramach programu  pt. „Technologia produkcji krytycznych elementów konstrukcyjnych silników nowej generacji do samolotów cywilnych”

 

Projekt polega na wdrożeniu zintegrowanej technologii do produkcji krytycznych elementów konstrukcyjnych nowej generacji silników z przeznaczeniem dla samolotów cywilnych. Produkcja dotyczy bardzo wymagających detali silnika, które wymagają wyjątkowych parametrów wymiarowych przy wąskich tolerancjach. Dla takiej produkcji konieczne było opracowanie indywidualnego ciągu produkcyjnego wypełniającego unikalne warunki procesów obróbczych, co zostało osiągnięte poprzez realizację projektu badawczego zrealizowanego przez WALDREX z wykorzystaniem własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Projekt zaklada budowę specjalistycznej hali produkcyjnej o kontrolowanej atmosferze, zwłaszcza w zakresie temperatury oraz implementacje specjalnie dopasowanego do wymagań przedmiotowej technologii szeregu maszyn sterowanych numerycznie ułożonych w zsynchronizowanym ciągu produkcyjnym. Całośc procesu produkcyjnego będzie sterowana przez specjalnie zaprojektowany system automatyzacji z wykorzystaniem robotów przemysłowych i manipulatorów.

Projekt jest przykladem uruchomienia produkcji z wykorzystaniem inteligentnych maszyn i technologii indywidualnie opracowanych na potrzeby produkcji elementów silników o najwyższej klasie dokladności. Jednocześnie jest przykładem współpracy między sektorem przemysłu i nauki w celu wprowadzenia na rynek innowacji produktowej i technologicznej, czerpania wiedzy inżunierskiej i naukowej z realizowanych produktów.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 000 000,- złotych

Wartość dofinasowania  5 835 000,- złotych

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

 

 

 

 Projekt realizowany w ramach programu „INNOLOT” pt. „Technologie hybrydowego zespołu napędowego lekkich lub bezzałogowych statków powietrznych”

 

Celem projektu jest zwiększenie osiągów lekkich lub bezzałogowych statków powietrznych mierzonych czasem lotu i użytkowania, zmniejszeniem hałasu, wzrostem efektywności wykorzystania paliwa oraz poprawa bezpieczeństwa lotu. Zakres działań obejmuje m.in. opracowanie hybrydowych układów napędów statków powietrznych, optymalizacja układu silnikowego, badania stoiskowe systemu sterowania FADEC oraz opracowanie technologii ogniw paliwowych. Projekt trwa 01.11.2013 r. - 31.10.2017 r.

Osoba do kontaktu: Dariusz Knap, tel. 17 773 70 44, mail: dariusz.knap@waldrex.pl

 


 

 

 

 

 

Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex

 

Firma realizuje projekt, którego celem jest poszerzenie oferty produktowej o innowacyjną i opatentowaną głowicę frezarską. Realizacja inwestycji w planowanym zakresie rzeczowo finansowym

umożliwi firmie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa jednego nowego produktu - głowicy frezarskiej oraz rozpoczęcie jej produkcji. Projekt polega na zakupie 2 maszyn do produkcji (ramienia pomiarowego i tokarki sterowanej numerycznie) oraz systemu do zarządzania produkcją.

Wartość projektu: 1 562 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 368 300,00 PLN