Waldrex

Realizowane projekty

Optymalizacja produkcji i poszerzenie oferty produkcyjnej o innowacyjną głowicę frezarską w firmie Waldrex

 

Firma realizuje projekt, którego celem jest poszerzenie oferty produktowej o innowacyjną i opatentowaną głowicę frezarską. Realizacja inwestycji w planowanym zakresie rzeczowo finansowym

umożliwi firmie wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa jednego nowego produktu - głowicy frezarskiej oraz rozpoczęcie jej produkcji. Projekt polega na zakupie 2 maszyn do produkcji (ramienia pomiarowego i tokarki sterowanej numerycznie) oraz systemu do zarządzania produkcją.

Wartość projektu: 1 562 100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 368 300,00 PLNProgram Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

„Wdrożenie innowacji technologicznej w Waldrex sp. z o.o. sp.k.”


W ramach przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane proinnowacyjne usługi doradcze na rzecz WALDREX sp. z o.o. sp.k. przez akredytowaną Instytucję Otoczenia Biznesu Netrix Group sp. z o.o. wspierające wdrożenie innowacji technologicznych. Zakres usług doradczych obejmował będzie szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrożenia innowacji oraz proinnowacyjne doradztwo we wdrożeniu. Zakres rzeczowy usług doradczych w postaci odpowiednio dobranych komponentów z jakich skorzysta Wnioskodawca, wynika ze specyfiki inwestycji czyli przygotowania oraz wdrożenia w działalność przedsiębiorstwa nowoczesnej technologii produkcji części do silników lotniczych w postaci zrobotyzowanej i zautomatyzowanej ekologicznej obróbki elektroerozyjnej.

 

Umowa o dofinasowanie nr POIR.02.03.01-18-0084/18-00

Całkowita wartość projektu: 1 851 088,50 PLN

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 943 340,00 PLN